Satin

Available Sizes:

90" round

120" round

132" round

90" x 132"

90" x 156"

19" x 19" napkin